« Tagasi

Tarvastu Gümnaasiumi detailplaneeringu algatamine

Tarvastu Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Tarvastu Vallavalitsus teatab, et võttis 10.10.2017. a vastu korralduse nr 307 „Detailplaneeringu algatamine", millega algatas detailplaneeringu Tarvastu vallale kuuluval  kinnistul (katastritunnus 79705:002:0012) aadressiga Tarvastu vald, Mustla alevik, Tarvastu gümnaasium.

Planeeritav ala asub katastriüksusel katastritunnustega 79705:002:0012 Tarvastu vallale kuuluval maal pindalaga 46 299 m² Tarvastu vallas Mustla alevikus Kevade 1. Maa sihtotstarve: Ühiskondlike ehitiste maa 100%. Planeeringualal varem koostatud planeeringuid ei ole.

Tarvastu Gümnaasiumi detailplaneering koostatakse eesmärgiga kaasajastada spordirajatised nii, et Tarvastu Gümnaasiumi õpilastele on loodud tingimused põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava täitmiseks ning piirkonna elanikele on loodud kaasaegsed tingimused vaba aja veetmiseks.

Koostatava detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatata, kuna planeeringuga ei nähta ette keskkonnamõju olulist suurenemist ja ei lubata tegevusi, mis eeldatavalt võiksid kaasa tuua olulist keskkonnamõju.

Täiendavate uuringute vajadus puudub.