Raieloa taotlus

22.10.15

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud), tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel. Kinnistu omanik esitab selleks vallavalitsusele raieloa taotluse, kus näitab ära maha võetava puu asukoha, liigi ja puu mahavõtmise põhjuse.

Raieluba ei ole vaja taotleda põõsastele ja viljapuudele ning alla 10 sentimeetri rinnasdiameetriga puudele. Raieluba ei ole vaja taotleda ka tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud ja/või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.

Puude raie Tarvastu valla haldusterritooriumi tiheasustusega alal ja detailplaneeringuga kohustuslikul alal on keelatud ilma raieloata. Hajaasustusega alal võib kinnistu omanik raiuda üksikpuid mittemetsamaalt ilma raieloata, kui kinnistule ei laiene kaitsekohustus.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne, makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

»Tarvastu vallas puude raiumiseks loa andmise kord

Vastutaja:

Nimi Nimi, nimi.nimi@tapa.ee, tel. XXX XXXX

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Tarvastu valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Tarvastu vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Raieloa taotluse e-vorm


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Tarvastu vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Taotlusele lisatakse väljavõte kinnistusraamatust, krundiplaan, millel on ära näidatud puu või puud ning volikiri esindaja volituste tõendamiseks

Viide:

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA