Majanduslike huvide deklaratsioon

Majanduslike huvide deklaratsioon on dokument, milles ametiisik peab vastavalt korruptsioonivastasele seadusele deklareerima oma varalise seisu ja varalised kohustused (nt laenud). Selle eesmärgiks on vajadusel kontrollida deklareeritud ja tegeliku vara vastavust. Ametiisik on korruptsioonivastase seaduse mõistes riigi või omavalitsuse ametnik või tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara erastamise, võõrandamise või kaustusse andmise otsuste tegemisel. Lisaks sellele on ametiisikud ka korruptsioonivastase seaduse §-s 4 loetletud isikud.

 

Majanduslike huvide deklaratsioon esitatakse igal aastal 30. aprilliks deklaratsioonihoidjale.

 

Tarvastu Vallavalitsuses esitavad deklaratsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed.