Lastekaitse ja turvalisus

Lastekaitsetöö eesmärk on tagada laste turvatunne ja heaolu. Kohalik omavalitsus korraldab laste kaitset ja osutab abi oma territooriumil ning peab tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Kohalikes omavalitsustes on lastekaitse korraldamiseks tööl lastekaitsespetsialistid.

Tarvastu Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist:

Marta Rohtla

Tel: 435 1814; 5307 8882

E-post marta.rohtla@tarvastu.ee

Kui märkate last, kes on hooletusse jäetud, võib pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poole või helistada üleriigilisele tasuta ööpäevaringsele lasteabi lühinumbrile 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõikidel isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni, pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ning vajadusel kriisinõustamist. Rohkem infot leiab lasteabi kodulehelt www.lasteabi.ee.

Alati on võimalus helistada ka hädaabi numbrile 112 või helistada üleriigilisele usaldustelefonile lühinumbril 126.

Kadunud laste telefon 116 000 käivitus 2011. aasta algusest. Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Telefon 116 000 töötab 24 tundi ning on kõikidele helistajatele tasuta!

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng või heaolu. Laps võib vajada abi pääsemiseks võimalikust füüsilisest väärkohtlemisest. Samas võib abivajadus tuleneda ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest või pere toimetulekuraskustest. Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse kohaselt on kohustus hädaohus olevast või abivajavast lapsest teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast või abivajavast lapsest. Seadusest tulenevalt peavad lastele turvalisuse ja järelevalve tagama lapsevanemad/last kasvatavad isikud.

Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest vajadustest ja huvidest. Lapse abi ja kaitseta jäämise eest vastutab igaüks, kes märkab lapse abivajadust, aga ei anna sellest teada. Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud. Samuti ei tohiks karta, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Rohkem teavet võimalikust abi- ja kaitsevajadusest on lastega iga päev töötavatel spetsialistidel, kes selgitavad välja ja otsustavad teabe olulisuse ning sekkumise vajaduse.