Hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi  2016. aasta taotluste vastuvõtt Viljandimaal toimub 8. juunini

 

 Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt Viljandimaal toimub 8.04.2016 – 8.06.2016 AbjaHalliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani ja Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot ning arvesse lähevad ka aastatel 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summad.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Kõiki tähtpäevaks esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon.

Rohkem infot programmi ja tingimuste kohta Viljandi Maavalitsuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehtedel: http://viljandi.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm-2015, http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale ning kohalikust omavalitsusest.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud Tarvastus:

Paul Sepping, tel. 435 1819, paul.sepping@tarvastu.ee

Rein Anton, 435 1816, rein.anton@tarvastu.ee

Rohkem infot: https://www.tarvastu.ee/et/hajaasutuste-programm

 

Info:

Jane Lumiste
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 431
E-post: Jane.Lumiste@viljandi.maavalitsus.ee

Anne Karjus

Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 423
E-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee


Abiks salvkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/salvkaevud/salvkaevud-2/?highlight=salvkaevu,rajamine

Abiks puurkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

Seotud failid:

Tarvastu valla hindamiskomisjoni koosseis