Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi  2017. aasta taotluste vastuvõtt Viljandimaal toimub 12. juunini

Viljandi Maavalitsus annab teada, et vastavalt Viljandi maavanema 2017. a 6. aprilli korraldusele nr 142 algab 10. aprillil hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viljandi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele saab taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017.a. käskkirjast nr nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument" maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee (alajaotus: Programmid) ja kohalike omavalitsuste veebilehtedel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos vajalike dokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Hajaasustuse programmi kontaktisik:

Tarvastu

Rein Anton

4 351 816

rein.anton@tarvastu.ee

     

 

     

Tarvastu valla hindamiskomisjoni koosseis:

Alar Karu, komisjoni esimees

Lembit Kõva

Irma Väre

Jaan Pärl

Rein Anton

 

Hajaasustuse programmi prioriteetsete valdkondade, sihtrühma ja hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamise korraldus

     

Lisainformatsioon vallavalitsusest või Viljandi Maavalitsusest  anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee või tel 433 0423.

Programmdokument ja taotlusvormid on kättesaadavad http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Info:

Anne Karjus

Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 423
E-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee


Abiks salvkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/salvkaevud/salvkaevud-2/?highlight=salvkaevu,rajamine

Abiks puurkaevu rajamisel http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/vesi-2/puurkaevu-projekteerimine/

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013

Seotud failid: