Tarvastu valla üldplaneering

Volikogu otsus Tarvastu valla üldplaneeringu ülevaatamine

Tarvastu valla üldplaneering

Tarvastu valla üldplaneeringu kehtestamine
Viljandi Maavanema korraldus  "Üldplaneeringule heakskiidu andmine"
Viljandimaa Keskkonnateenistuse kooskõlastus Tarvastu valla üldplaneeringule
Pärnu Teedevalitsuse kooskõlastus Tarvastu valla üldplaneeringule
Maa-ameti kiri Tarvastu valla üldplaneeringu kohta
RMK seisukoha andmine Tarvastu valla üldplaneeringu kohta
Tarvastu valla üldplaneeringu kooskõlastuskirjad naabervaldadega
Muinsuskaitseameti otsus Tarvastu valla üldplaneeringu kohta
Karksi vallavolikogu poolt Tarvastu valla üldplaneeringu kooskõlastmine
Lõuna-Eesti Päästekeskuse poolt Tarvastu valla üldplaneeringu kooskõlastamine
Viljandimaa Keskkonnateenistuse otsus keskkonnamõju srateegilise hindamise aruande heakskiitmise kohta
Üldplaneeringu KSH aruande avalikul arutelul osalejate nimekiri
Vastus Advokaadibüroo LEXTAL teabenõudele
Advokaadibüroo LEXTAL teabenõue
Tarvastu valla üldplaneeringu avaliku arutelu protokoll 14.11.2007
Üldplaneeringu avalikul arutelul osalenute nimekiri
Karpo OÜ ettepanekud
Rein Antoni ettepanekud üldplaneeringu eelnõule
Anikatsi küla elanike ettepanek üldplaneeringu eelnõule
MTÜ KÜ Tiigi vaide vastuskiri
MTÜ KÜ Tiigi vaie
Kalev Nurk esildis
Kärstna elanike ettepanek üldplaneeringu eelnõule
Miljööväärtuslik ala Mustlas
Enn Kõva ettepanek
Tarvastu valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise avaliku töökoosoleku protokoll
Tarvastu valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise avalik töökoosoleku registreerimisleht
Tarvastu Vallavalitsuse korraldus nr 356, 08.oktoober 2007.a.
Viljandi Maavalitsuse kiri
Tarvastu valla üldplaneeringu eelnõu
Tarvastu valla üldplaneeringu keskused (töökaart)
Tarvastu valla üldplaneeringu töökaardi leppemärgid
Tarvastu valla üldplaneeringu töökaart
Tarvastu valla üldplaneeringu töökaardi leppemärgid
Tarvastu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu
Tarvastu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm
Tarvastu valla üldplaneering skeem kaart 1
Viljandi KKT kiri lisa 2
Üldplaneeringu koostamise algatamine
Üldplaneeringu arutelu protokoll nr 1
Üldplaneeringu arutelu protokoll nr 2
Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu