Detailplaneeringud

« Tagasi

Majori vähikasvatuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tarvastu Vallavalitsuse 5. aprilli 2016 korraldusega  nr 127 algatati  Kivilõppe külas Majori  kinnistul  registriosa nr  3708339 katastritunnus 79703:003:0085 sihtotstarve maatulundusmaa 100% pindala 4,90 ha detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on vähikasvanduse rajamine Viljandimaale, Tarvastu valda, Kivilõppe külla, Majori maaüksusele.

Planeering ei ole üldplaneeringut muutev, olulisi keskkonnamõjudega tegevusi ette ei nähta.

Tarvastu Vallavalitsuse korraldus nr 127

Eskiis variant I