Detailplaneeringud

« Tagasi

Kivilõppe puhkeala KMH

Võttes aluseks Ehitusseaduse § 19 lg 3, Tarvastu valla ehitusmääruse 30.mai 2012 nr 18 § 8 lg 1 p 1. Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteem seadus § 6 lg 1 p 17, Planeerimisseaduse §16Ꞌ ning Tehnilise Järelevalve Ameti (07.12.12 nr 6.12-3/12-2198-008) ja Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud projekteerimistingimustel annab teada Tarvastu Vallavalitsus, et 18. detsembril 2012 otsusega nr 319 algatati Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas Kiviräbi katastriüksuse 79703:003:0097 ja Uue-Räbi katastriüksuse 79703:003:0069 maa-alal keskkonnamõjude hindamine (edaspidi KMH)
KMH eesmärgiks on (kinnistud suurusega ca 9,25 ha) Tarvastu vallas Kivilõppe külas Kivilõppe puhkealal ujumisranna ja paadikanali rajamisest tulenevate keskkonnamõjude kaardistamine ja minimaliseerimine.
Piiriülest mõju ei ole ette näha. KMH menetlust ei liideta mõne teise KMH menetlusega. Vajalikud keskkonnauuringud selgitatakse välja protsessi käigus.
Tegevuse arendajaks on MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus  (Tarmo Arak juhatuse esimees, tel 527 8113, e-post: kivipuh08@gmail.com), ning keskkonnamõjude hindamise koostajaks OÜ Alkranel (Riia 15b, 51010, Tartu, tel. 52 89 197), ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni Viljandimaa osakond.
KMH on kooskõlas Tarvastu valla üldplaneeringuga ja koostamise algataja ehk otsustaja on Tarvastu Vallavalitsus (Viljandimaa, Tarvastu vald, Mustla 69701, telefon 435 1810).
KMH koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja algatamise otsusega 18.detsember 2012 nr 319 saab tutvuda tööpäevadel Tarvastu Vallavalitsuses.