Detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Tarvastu Vallavalitsuse 18.03.2015. a korraldusega nr 64 on algatatud Viljandimaal Tarvastu vallas Pikru külas asuva Nuki Sigala kinnistu (registriosa nr 468239; katastritunnus 79703:002:0500, suurusega 6,0 ha) detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Algatamise aluseks on Nuki Sigala maaüksuse omaniku osaühingu Nukike volitatud esindaja Andrus Jürgensoni 30.01.2015. a taotlus detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks, samuti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 9 lg 1 ja 2, § 10 lg 5 ja 6, § 22 lg 1 p 1, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 3 p 2, § 6 lg 1 p 27, § 31, § 32, § 33 lg 1 p 3 ja 4 ning lg 3, 4 ja 5, § 34 lg 1 ja § 35, Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 § 11 p 4, Tarvastu Vallavolikogu 30.05.2012. a määrusega nr 18 kinnitatud Tarvastu valla ehitusmääruse § 3 ja § 5 ning Tarvastu valla üldplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Nuki seafarmi kompleksi laiendamine tootmismahu suurendamiseks. Käitise põhitegevuseks on seakasvatus koos põrsakasvatusega ning sigade nuumamine. Laiendustööde järgselt on loomakohti maksimaalselt 6628 seale: 528 emisele, 4420 nuumseale ja 1680 võõrdepõrsale.

Farmikompleksi laiendamise käigus ehitatakse ümber kasutuseta seisev neljas laudahoone ning ehitatakse juurde veel üks vedelsõnnikuhoidla (rõngasmahuti). Lisaks lahendatakse detailplaneeringuga haljastuse ja heakorrastus põhimõtted ning määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad, kitsendused.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi Nuki Sigala detailplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel ning tagada keskkonnakaitse ja säästva arengu meetmete rakendamine valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamisel.

Nuki Sigala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise taotleja on osaühingu Nukike (Pikru küla, Tarvastu vald, Viljandi maakond, 69709; e-post ounukike@hot.ee) volitatud esindaja Andrus Jürgenson, algataja ja koostamise korraldaja on Tarvastu Vallavalitsus ning kehtestaja Tarvastu Vallavolikogu (Posti 52e, Mustla alevik, Viljandi maakond, 69701; e-post tarvastu@tarvastu.ee). Detailplaneeringu koostaja on Projektikoda OÜ (Tallinna 58, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71018; e-post kiri@projektikoda.eu) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (Tõnismägi 3A-15, Tallinna linn, Harju maakond, 10119; e-post kaido@environment.ee).

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise korraldusega saab tutvuda Tarvastu Vallavalitsuse kantseleis tööpäevadel E-R kell 8.00-16.30 (lõuna kell 12.00-12.30) ning Tarvastu valla dokumendiregistris http://www.tarvastu.ee/.

Info tel 435 1819 või e-post: paul.sepping@tarvastu.ee.