Detailplaneeringud

Tarvastu Vallavalitsuse 5. aprilli 2016 korraldusega  nr 127 algatati  Kivilõppe külas Majori  kinnistul  registriosa nr  3708339 katastritunnus 79703:003:0085...

Majori vähikasvatuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tarvastu Vallavalitsuse 5. aprilli 2016 korraldusega  nr 127 algatati  Kivilõppe külas Majori  kinnistul  registriosa nr  3708339 katastritunnus 79703:003:0085...

Tarvastu Vallavalitsuse 18.03.2015. a korraldusega nr 64 on algatatud Viljandimaal Tarvastu vallas Pikru külas asuva Nuki Sigala kinnistu (registriosa nr 468239; katastritunnus 79703:002:0500,...

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Tarvastu Vallavalitsuse 18.03.2015. a korraldusega nr 64 on algatatud Viljandimaal Tarvastu vallas Pikru külas asuva Nuki Sigala kinnistu (registriosa nr 468239; katastritunnus 79703:002:0500,...

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi maaüksusel suplusala ja paadikanali prjekteerimise keskkonnamõju hindamise...

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse KMH aruande avalikustamine

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab, et valminud on Viljandimaal Tarvastu vallas Kivilõppe külas paiknevate Kiviräbi maaüksusel suplusala ja paadikanali prjekteerimise keskkonnamõju hindamise...

Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneering (DP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) – valminud on DP eskiis ja KSH programmi eelnõu....

Tarvastu paisjärve puhkeala DP ja KSH

Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneering (DP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) – valminud on DP eskiis ja KSH programmi eelnõu....

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest. Eesmärgiks on 2011. a kehtestatud...

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse KMH avalikustamine

Tarvastu Vallavalitsus (VV) teatab MTÜ Kivilõppe Puhkekeskuse suplusala ja paadikanali projekteerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest. Eesmärgiks on 2011. a kehtestatud...

Võttes aluseks Ehitusseaduse § 19 lg 3, Tarvastu valla ehitusmääruse 30.mai 2012 nr 18 § 8 lg 1 p 1. Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteem seadus § 6 lg 1 p 17, Planeerimisseaduse...

Kivilõppe puhkeala KMH

Võttes aluseks Ehitusseaduse § 19 lg 3, Tarvastu valla ehitusmääruse 30.mai 2012 nr 18 § 8 lg 1 p 1. Keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteem seadus § 6 lg 1 p 17, Planeerimisseaduse...

Teade Raasilla moto- ja vabaajakeskuse detailplaneeringu kohta Tarvastu Vallavalitsuse korraldus DP vastuvõtmise kohta Seletuskiri Põhijoonis tehnovõrkudega Olemasolev...

Raassilla moto- ja vabaajakeskuse detailplaneering

Teade Raasilla moto- ja vabaajakeskuse detailplaneeringu kohta Tarvastu Vallavalitsuse korraldus DP vastuvõtmise kohta Seletuskiri Põhijoonis tehnovõrkudega Olemasolev...

Teade Mustla Tööstuse 1 detailplaneeringu kohta Tööstuse detailplaneering

Mustla Tööstuse 1 detailplaneering

Teade Mustla Tööstuse 1 detailplaneeringu kohta Tööstuse detailplaneering

Mustla laululava detailplaneering Seletuskiri Skeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Tiitelleht

Mustla laululava detailplaneering

Mustla laululava detailplaneering Seletuskiri Skeem Põhijoonis Tugiplaan Tehnovõrgud Tiitelleht

Kivilõppe Puhkekeskuse detailplneeringu eskiis Kivilõppe Puhkekeskuse detailplaneeringu seletuskiri Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ...

Kivilõppe Puhkekeskuse detailplaneering ja KSH

Kivilõppe Puhkekeskuse detailplneeringu eskiis Kivilõppe Puhkekeskuse detailplaneeringu seletuskiri Kiviräbi ja Uue-Räbi maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine ...

Arendamise kava Lisa 2 Puurkaevud Lisa 1 põhjavee kaitstus Lisa 4 Kärstna Lisa 5 Suislepa Lisa 6 Soe Lisa 8 Kärstna reo Lisa 9 Suislepa reo

Tarvastu ÜVK lisad

Arendamise kava Lisa 2 Puurkaevud Lisa 1 põhjavee kaitstus Lisa 4 Kärstna Lisa 5 Suislepa Lisa 6 Soe Lisa 8 Kärstna reo Lisa 9 Suislepa reo

Otsus keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise kohta OÜ Karpo Vardja veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne Lisa 2 Lisa 1 ja 3 on toodud paberkandjal Lisa 4 ...

OÜ Karpo Vardja veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne

Otsus keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise kohta OÜ Karpo Vardja veisefarmi laiendamise keskkonnamõju hindamise aruanne Lisa 2 Lisa 1 ja 3 on toodud paberkandjal Lisa 4 ...

Mustla palli- ja mänguväljaku detailplaneeringu eskiislahendus Mustla palli- ja mänguväljaku detailplaneeringu paiknemise skeem

Mustla palli- ja mänguväljaku detailplaneering

Mustla palli- ja mänguväljaku detailplaneeringu eskiislahendus Mustla palli- ja mänguväljaku detailplaneeringu paiknemise skeem

Tarvastu vallavalitsus võttis 2008. aasta 20. oktoobri korraldusega nr. 404 vastu Sooviku ja Porsa küla Linnaveski paisjärve detailplaneeringu ning teatab, et avalik väljapanek kestab 28....

Linnaveski paisjärve detailplaneering

Tarvastu vallavalitsus võttis 2008. aasta 20. oktoobri korraldusega nr. 404 vastu Sooviku ja Porsa küla Linnaveski paisjärve detailplaneeringu ning teatab, et avalik väljapanek kestab 28....

LINNAVESKI PAISJÄRVE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM   1. Kavandatav tegevus ja taust   Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Sooviku ja...

Linnaveski paisjärve detailplaneeringu KSH

LINNAVESKI PAISJÄRVE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMM   1. Kavandatav tegevus ja taust   Viljandi maakonnas Tarvastu vallas Sooviku ja...

Tarvastu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava Lisa: Soe küla ühisveevärgiga kaetud ala

Tarvastu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava

Tarvastu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava Lisa: Soe küla ühisveevärgiga kaetud ala